Jakie dokumenty są potrzebne do sprzedaży mieszkania?

Dokumenty do sprzedaży mieszkania

Każdy kto próbował sprzedać mieszkanie lub dom wie ile formalności jest z tym związanych. Już samo to, że umowa sprzedaży mieszkania jest zawierana w formie aktu notarialnego powoduje, że cała transakcja ma sformalizowany charakter. Konieczność stawiennictwa u notariusza, wylegitymowania się, złożenia oświadczenia o tym, że treść aktu, po jej wyjaśnieniu przez notariusza jest dla nas zrozumiała to tylko niektóre z jej cech, przez które sama czynność może nas stresować. Sprzedaż mieszkania wiąże się również z koniecznością pozyskania szeregu dokumentów. To również może być dla nas bardzo stresujące – zawsze może pojawić się doza niepewności, że nie uzyskaliśmy wszystkiego a notariusz przy czynności zaskoczy nas koniecznością pozyskania dodatkowych dokumentów. Jak być przygotowanym i nie dać się zaskoczyć? Jakie formalności będą potrzebne do sprzedaży mieszkania? Odpowiedź na te pytania znajduje się poniżej. 

Jakich dokumentów do sprzedaży mieszkania potrzebujemy?

Przede wszystkim, należy wskazać, że dokumenty których potrzebujemy możemy podzielić na kilka grup. Pierwsza z nich odnosi się do dokumentów dotyczących samej nieruchomości – na przykład jej położenia. Druga dotyczy zobowiązań obciążających nieruchomość. Trzecia zaś dotyczy stron biorących udział w transakcji. Jak widać, formalności przy sprzedaży mieszkania jest sporo ale przeczytanie niniejszego artykułu rozwieje wszelkie wątpliwości. To jakich dokumentów będziemy potrzebować zależy również od tego czy mieszkanie będące przedmiotem transakcji objęte jest spółdzielczym własnościowym prawem do lokalu mieszkalnego czy też prawem własności.

 

Dowiedz się więcej o naszym skupie nieruchomości w Warszawie!

Dokumenty dotyczące nieruchomości niezbędne do sprzedaży mieszkania

Dokumentem niezbędnym do transakcji mieszkania jest przede wszystkim odpis z księgi wieczystej. Co ważne – powinien on obejmować wszystkie cztery działy księgi wieczystej. Odpis z księgi wieczystej można uzyskać za pośrednictwem ministerialnej strony, jednakże podlega on opłacie. Jej wysokość zależy od tego czy pobierany jest odpis pełny czy aktualny. Niektórzy notariusze zezwalają na dołączenie wydruku księgi wieczystej – nie ma on jednak mocy odpisu. Stanowi jedynie wydruk strony internetowej.

Drugim dokumentem niezbędnym do sprzedaży mieszkania jest wykazanie tytułu prawnego sprzedającego. Powinien on okazać u notariusza umowę sprzedaży czy też darowizny na podstawie której nabył on tytuł prawny do mieszkania.

Ponadto, do dokonania sprzedaży mieszkania niezbędne jest również okazanie zaświadczenia stwierdzającego czy nieruchomość znajduje się w obszarze rewitalizacji. Wymóg przedstawienia do aktu notarialnego takiego zaświadczenia jest stosunkowo nowy i wynika z przepisów ustawy o rewitalizacji z dnia 9 października 2015 r. Jest to istotne zaświadczenie, gdyż w przypadku, gdy nieruchomość znajduje się w specjalnym obszarze rewitalizacji, sprzedaż jest możliwa, ale przy zachowaniu prawa pierwokupu na rzecz miasta/gminy. Nie będzie wówczas możliwe od razu przeniesienie własności.

Kolejną formalnością, którą trzeba załatwić jest pozyskanie zaświadczenia o osobach zameldowanych w lokalu. W sytuacji, w której osoby będą zameldowane kupujący prawdopodobnie nie będzie chciał zawrzeć umowy dopóki nie zostanie on wymeldowany. Takie zaświadczenie można pobrać w urzędzie gminy na terenie której znajduje się lokal. Wobec tego, ważne, aby w zaświadczeniu pojawiła się informacja, że w lokalu nikt nie jest zameldowany. 

W sytuacji, gdy sprzedawany lokal to spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego konieczne będzie okazanie specyficznych dokumentów takich jak zaświadczenie o przydziale lokalu ze spółdzielni, zaświadczenie dotyczące bycia członkiem spółdzielni, zaświadczenie o wniesieniu wkładu budowlanego (jeśli oczywiście był wniesiony).

Dokumenty dotyczące zadłużenia

Druga grupa formalności, którą musimy załatwić jeśli planujemy sprzedaż mieszkania to pozyskanie dokumentów dotyczących jego zadłużenia.

Przede wszystkim – jeśli mieszkanie jest obciążone hipoteką to konieczne będzie okazanie  o saldzie kredytu wraz z informacją o obowiązujących opłatach za wcześniejszą spłatę oraz informacja o numerze rachunku technicznego przeznaczonego do spłaty kredytu. Konieczne będzie również przedstawienie informacji uzyskanej od banku, w której bank wyrazi zgodę na zwolnienie zabezpieczeń przez bank, po całkowitej spłacie kredytu.

Ponadto, niezbędne jest okazanie zaświadczenia, że lokal nie jest zadłużony tj. że poprzedni właściciel nie zalega z opłatami – odpowiednio wobec spółdzielni mieszkaniowej bądź wobec wspólnoty mieszkaniowej. 

Jeśli lokal został nabyty na podstawie umowy darowizny bądź został odziedziczy to notariusz z całą pewnością będzie wymagał przedłożenia zaświadczenia o uiszczeniu podatku od spadków i darowizn. Zaświadczenie takie wyda urząd skarbowy. 

Ponadto, notariusz może od nas zażądać przedstawienia zaświadczenia, że nie ma zaległości w uiszczeniu podatku od nieruchomości. Takie zaświadczenie wydaje urząd gminy właściwy ze względu na położeni nieruchomości z uwagi na fakt, iż to wójt (burmistrz/prezydent miasta) jest organem odpowiedzialnym za pobór podatku od nieruchomości. Co więcej, ten podatek stanowi wpływ d budżetu gmin. 

 

Zobacz nasz skup domów!

Inne niezbędne dokumenty

Trzecia z grup dokumentów, które będą potrzebne do transakcji to wszelkiego rodzaju zgody. Jeśli czynność jest dokonywana przez spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością to zgodnie z przepisem artykułu 228 pkt 4 konieczne będzie przedłożenie uchwały wspólników wyrażającej zgodę na zbycie lub nabycie nieruchomości. W tej sprawie umowa spółki może wyłączać kompetencję zgromadzenia wspólników. Obowiązkiem notariusza jest weryfikacja tego. Wobec tego, poprosi on również o umowę spółki, aby sprawdzić czy zastosowanie przepisu zostało w tej sytuacji wyłączone czy też nie.

Ponadto, jeśli kupujący lub sprzedający jest w związku małżeńskim, a nieruchomość stanowi majątek wspólny małżonków to konieczne będzie, aby obydwoje małżonków wyraziło zgodę na czynność. Najlepiej będzie oczywiście jeśli staną oni razem do aktu. Jeśli zaś nie będzie to możliwe wówczas małżonek, który nie będzie zawierał umowy będzie musiał wyrazić zgodę na dokonanie tej czynności – do momentu dokonania tej zgody umowa będzie znajdowała się w stanie bezskuteczności zawieszonej.

Ponadto, może zdarzyć się tak, że jedna ze stron nie może wziąć udziału w czynności. W takiej sytuacji może ona ustanowić pełnomocnika, który zawrze umowę w jej imieniu i na jej rzecz. Pełnomocnictwo musi zostać koniecznie udzielone w formie aktu notarialnego. W przeciwnym wypadku nie będzie ono ważne.

Podsumowując, sprzedaż mieszkania wiąże się z pozyskaniem wielu dokumentów i załatwieniem wielu formalności. Jeśli już wiemy u którego z notariuszy będziemy chcieli dokonać czynności to przede wszystkim powinniśmy się z nim skontaktować. Może być to rozmowa telefoniczna, może być to korespondencja mailowa lub też wizyta w kancelarii. Ważne jest aby zapytać czego notariusz będzie potrzebował. W takiej sytuacji nie będziemy niemiło zaskoczeni w czasie czynności, ponieważ zadbamy o wszystko wcześniej.

 

Chcesz dowiedzieć się więcej? Skontaktuj się z naszym skupem mieszkań, a otrzymasz darmową wycenę online. 

Chcesz sprzedać mieszkanie? Wyślij formularz online, a otrzymasz darmową wycenę nieruchomości w 24h zupełnie za darmo i bez żadnych zobowiązań

  DODATKOWE INFORMACJE

  Miejsce postojowe
  Winda
  Balkon / taras
  Komórka lokatorska / piwnica
  Osobna jasna kuchnia

  Aby wycenić pozostałe rodzaje nieruchomości (dom, działkę, lokal użytkowy, budynek, poddasze itd.) skontaktuj się z nami za pośrednictwem formularza kontaktowego lub telefonicznie