Pozwolenie na budowę

pozwolenie na budowę

Zdecydowana większość przedsięwzięć budowlanych wymaga uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę. W sytuacji, w której zdecydowalibyśmy się na przedsięwzięcie wymagające uzyskania takiej decyzji, a nie uzyskalibyśmy jej to dokonalibyśmy samowoli budowlanej i narazilibyśmy się na wysokie kary. Sam proces uzyskania pozwolenia na budowę nie jest szczególnie skomplikowany czy trudny. Wymaga jednak przygotowania wniosku oraz wszystkich załączników, przedłożenia go do odpowiedniego organu, ewentualnie reakcji na wszelkie wezwania do uzupełnienia braków formalnych. O tym jak uzyskać pozwolenie na budowę dowiesz się z poniższego artykułu.

Aktem prawnym regulującym zagadnienia dotyczące procesu inwestycyjno – budowlanego jest ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane. Zgodnie z tym aktem pozwolenie na budowę to decyzja administracyjna zezwalającą na rozpoczęcie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu budowlanego.

Kto wydaje pozwolenie na budowę?

Jak wskazano powyżej, pozwolenie na budowę to decyzja administracyjna. Jest ona wydawana po przeprowadzeniu postępowania, przez dedykowany ku temu organ. Zgodnie z artykułem 82 ustęp 2 organem administracji architektoniczno-budowlanej pierwszej instancji, z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych dalej jest starosta i to on w przeważającej mierze przypadków wydaje decyzję w przedmiocie pozwolenia na budowę. Organem drugiego stopnia jest zaś wojewoda – wobec tego to on będzie rozpoznał odwołania od decyzji odmawiających wydania pozwolenia na budowę.

Ponadto, wojewoda jest organem pierwszego stopnia w sprawach dotyczących miedzy innymi usytuowanych na terenie pasa technicznego, portów i przystani morskich, morskich wód wewnętrznych, morza terytorialnego i wyłącznej strefy ekonomicznej, a także na innych terenach przeznaczonych do utrzymania ruchu i transportu morskiego, hydrotechnicznych piętrzących, upustowych, regulacyjnych oraz kanałów i innych obiektów służących kształtowaniu zasobów wodnych i korzystaniu z nich, wraz z obiektami towarzyszącymi, z wyłączeniem urządzeń melioracji wodnych, dróg publicznych krajowych i wojewódzkich wraz z obiektami i urządzeniami służącymi do utrzymania tych dróg i transportu drogowego oraz sytuowanymi w granicach pasa drogowego sieciami uzbrojenia terenu – niezwiązanymi z użytkowaniem drogi, a w odniesieniu do dróg ekspresowych i autostrad – wraz z obiektami i urządzeniami obsługi podróżnych, pojazdów i przesyłek a także w odniesieniu do szeregu innych obiektów.

 

Sprawdź również nasz skup kamienic

Działania przed uzyskaniem pozwolenia na budowę?

Jeszcze zanim wystąpimy do właściwego organu konieczne jest podjęcie szeregu innych działań, bez których uzyskanie pozwolenia na budowę nie będzie możliwe. Przede wszystkim, konieczne jest uzyskanie informacji czy na obszarze, na którym chcemy budować obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Jeśli tak to musimy uzyskać z niego wypis. Jeśli nie to konieczne będzie uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu (wydaje ją wójt/burmistrz/prezydent miasta). Ponadto, konieczne jest uzyskanie mapy do celów projektowych, którą wykona geodeta. Chodzi o mapę sytuacyjno-wysokościową w skali 1:500. Na nią architekt adaptujący naniesie później obrys naszej inwestycji budowlanej.

Na tym etapie zalecane jest również zlecenie badań geotechnicznych, czyli sprawdzenie nośności gruntu i poziomu wód gruntowych.

Wniosek o pozwolenie na budowęzłożył wniosek w tej sprawie w okresie ważności decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, jeżeli jest ona wymagana zgodnie z przepisami o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, złożył wniosek w okresie ważności innych wymaganych prawem pozwoleń a także złożył oświadczenie, pod rygorem odpowiedzialności karnej, o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane. Oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane jest składane na urzędowym formularzu, którego wzór określa minister.

Do wniosku o pozwolenie na budowę należy dołączyć:

– projekt zagospodarowania działki lub terenu oraz projekt architektoniczno- -budowlany w postaci papierowej ( w 3 egzemplarzach) albo w postaci elektronicznej – wraz z opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniami i innymi dokumentami, których obowiązek dołączenia wynika z przepisów odrębnych ustaw, lub kopiami tych opinii, uzgodnień, pozwoleń i innych dokumentów;

– oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane;

– decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, jeżeli jest ona wymagana zgodnie z przepisami o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;

– wypis i wyrys z rejestru gruntów

– warunki techniczne dostawy mediów

– zaświadczenie, które potwierdzi, że projektant ma odpowiednie uprawnienia do projektowania domów. Zaświadczenie musi być wydane przez właściwą izbę samorządu zawodowego (na przykład izbę architektów) i być aktualne na dzień, w którym został opracowany projekt,

Ponadto, w odniesieniu do różnych szczególnych przedsięwzięć przepisy prawa mogą przewidywać szereg różnych innych decyzji lub zezwoleń, które trzeba uzyskać przed uzyskaniem pozwolenia na budowę.

 

Odwiedź nasz skup mieszkań do remontu

Pozwolenie na budowę

Jak wskazano na początku, budowę można rozpocząć dopiero po uzyskaniu decyzji w przedmiocie pozwolenia na budowę. Stroną postępowania o wydanie tej decyzji są inwestor oraz właściciele, użytkownicy wieczyści lub zarządcy nieruchomości znajdujących się w obszarze oddziaływania obiektu.

Wniosek w przedmiocie pozwolenia na budowę, wraz z przepisami prawem załącznikami składa inwestor we właściwym starostwie powiatowym. Decyzja jest wydawana w ciągu 65 dni od złożenia w tej sprawie wniosku. Oczywiście, jeśli złożyliśmy niekompletny wniosek, nie załączyliśmy odpowiednich dokumentów albo źle go wypełniliśmy termin ten może ulec przedłużeniu. Należy pamiętać, że w przypadku stwierdzenia błędów w złożonej dokumentacji, właściwy organ wydaje postanowienie o obowiązku usunięcia wskazanych nieprawidłowości, określając termin ich usunięcia. Po upływie tego terminu i nie usunięciu przez inwestora błędów, zostaje wydana decyzja o odmowie zatwierdzenia projektu i udzielenia pozwolenia na budowę 

Ile czasu ważne jest pozwolenie na budowę?

Pozwolenie na budowę ważne jest 3 lata od dnia, w którym decyzja stała się ostateczna. Co to oznacza? Oznacza to tyle, że pozwolenie na budowę traci ważność jeśli przez 3 lata od wydania pozwolenia, nie rozpoczniesz budowy domu albo przerwiesz budowę domu i ta przerwa będzie trwać dłużej niż 3 lata.

Ile kosztuje pozwolenie na budowę?

Uzyskanie pozwolenia na budowę, co do zasady, nie kosztuje nic. Jeśli jednak obiekt ma zostać przeznaczony na cele gospodarcze to wówczas pobierana jest opłata.

Budowa bez pozwolenia

Jak wskazano powyżej, przepisy prawa wymagają uzyskania pozwolenia na budowę w odniesieniu do większości inwestycji. Jeśli dokonany budowy bez wymaganego prawem pozwolenia to będzie to samowola budowlana, która może skutkować nałożeniem na nas kar oraz nakazem rozbiórki. Samowolę budowlaną możne jednak zalegalizować.

 

Chcesz dowiedzieć się więcej? Skontaktuj się z naszym skupem mieszkań, a otrzymasz darmową wycenę online.

Chcesz sprzedać mieszkanie? Wyślij formularz online, a otrzymasz darmową wycenę nieruchomości w 24h zupełnie za darmo i bez żadnych zobowiązań

  DODATKOWE INFORMACJE

  Miejsce postojowe
  Winda
  Balkon / taras
  Komórka lokatorska / piwnica
  Osobna jasna kuchnia

  Aby wycenić pozostałe rodzaje nieruchomości (dom, działkę, lokal użytkowy, budynek, poddasze itd.) skontaktuj się z nami za pośrednictwem formularza kontaktowego lub telefonicznie